Met vele checklists, die helpen niets over het hoofd te zien. Checklists verdeeld in handige categorieën Wonen, Werken, Gezin, Vakantie en Gezondheid
Met vele checklists, die helpen niets over het hoofd te zien

Afkortingen


 • AA: Alcoholists Anonymus
 • aaww: Altijd Al Willen Weten
 • AA: Alcoholists Anonymus
 • aaww: Altijd Al Willen Weten
 • ABC: Activity-Based-Costing
 • ABS: Anti-BlokkeerSysteem
 • ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder
 • AEX: Amsterdam Exchange indeX
 • AFM: Autoriteit Financiële Markten
 • ai: Ad Interim
 • AI(C)DA: Attention, Interest, (Convince,) Desire, Action (marketing)
 • AIDS: Acquired Immuno Deficiency Syndrome
 • AIVD: Algemene Inlichtingen en VeiligheidsDienst
 • AC: Anno Christi
 • AC: Appellation Contrôlée
 • AD: Anno Domini (in het jaar onzes Heren)
 • AM: Ante Meridiem (in de voormiddag)
 • AM: Anno Mundi (in het jaar der wereld)
 • AM: Amplitude Modulation (middengolf)
 • ANP: Algemeen Nederlands Persbureau
 • ANW: Algemene Nabestaandenwet voor Wezen
 • ANWB: Algemene Nederlandse Wielrijders Bond
 • AOW: Algemene OuderdomsWet
 • APK: Algemene Periodieke (auto-)Keuring
 • asap: As Soon As Possible
 • ASPI: A Scsi Programming Interface
 • ATB: All Terrain Bicycle
 • AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
 • BC: Before Christ
 • BKR: Buro Krediet Registratie
 • BMI: Body Mass Index
 • BOB: Bewust Onbeschonken Bestuurder
 • BPM: Beats Per Minute
 • BSE: Bovine Spongiform Encephalopathy (gekkekoeienziekte)
 • BSN: Burger Service Nummer (voorheen SOFI)
 • BTW: Belasting over de Toegevoegde Waarde
 • BV: Besloten Vennootschap
 • BVD: Binnenlands VeiligheidsDienst (tegenwoordig AIVD)
 • BYOD: Bring Your Own Device
 • CAD: Computer Aided Design
 • CAO: Collectieve ArbeidsOvereenkomst
 • CBS: Centraal Buro voor Statistiek
 • cc: Copie Conform
 • CD: Compact Disc
 • CD: Corps Diplomatique
 • CDA: Christelijk Democratisch Appel
 • CEO: Chief Executive Officer
 • CIM: Computer Integrated Manufacturing
 • CIO: Chief Information Officer
 • CITO: Centraal Instituut voor TOetsontwikkeling
 • CJP: Cultureel Jongeren Paspoort
 • CPB: Centraal Plan Bureau
 • CTI: Chief Technology Officer
 • CV: Centrale Verwarming
 • CV: Curriculum Vitae
 • DG: Deo Gratias (God zij dank)
 • DNA: Desoxyribo Nucleic Acid (desoxyribonucleïnezuur)
 • DNS: Domain Name Server (internet)
 • DOS: Disc Operating System
 • DPI: Dots Per Inch
 • DSDM: Dynamic System Development Method
 • DTP: Desk Top Publishing
 • DVD: Digital Versatile Disc
 • ECD: Economische ControleDienst
 • EDI: Electronic Data Interchange
 • EFQM: European Federation for Quality Management
 • EHBO: Eerste Hulp Bij Ongelukken
 • EK: Europees Kampioenschap
 • EU: Europese Unie
 • FAO: Food and Agricultural Oroganization
 • FAQ: Frequently Asked Questions
 • FBI: Federal Bureau of Investigation (VS)
 • FIFA: Fédération Internationale de Football Associations
 • FM: Frequency Modulation
 • fmcg: Fast-Moving Consumer Goods
 • FTP: File-Transfer Protocol (internet)
 • GEB: Gemeentelijk EnergieBedrijf
 • GGD: Gemeentelijke Geneeskundige Dienst
 • gbdp: Goed Bij De Pinken
 • gft: Groente, Fruit en Tuin (afval)
 • gigo: Garbage In, Garbage Out
 • GMT: Greenwich Mean Time
 • GS: Gedeputeerde Staten
 • GSM: Global System for Mobility
 • GUI: Graphical User Interface
 • HAVO: Hoger Algemeen Vormend Onderwijs
 • HBO: Hoger BeroepsOnderwijs
 • HH: Hare Hoogheid
 • HIV: Human Immunodeficit Virus
 • HRM: Human Resource Management
 • HSL: Hoge SnelheidsLijn
 • HTML: HyperText Markup Language (internet)
 • HTTP: HyperText Transfer Protocol (internet)
 • hw: Hoog Water
 • IATA: International Air Traffic Association
 • IC: Integrated Circuit
 • IC: Intensive Care
 • ICT: Information & Communication Technology
 • IMF: Internationaal Monetair Fonds
 • IND: Immigratie en Naturalisatie Dienst
 • INK: Instituut Nederlandse Kwaliteit
 • IOC: Internationaal Olympisch Comité
 • ISBN: International Standard Book Number
 • ISO: International Standardization Organization
 • ISS: Institute of Social Studies
 • IVF: In-VitroFertilisatie
 • IT: Information Technology
 • ITIL: IT Infrastructure Library
 • jbf: Jan Boeren Fluitjes (methode)
 • JIT: Just-In-Time
 • jr: Junior
 • KB: Koninklijk Besluit
 • KCA: Klein Chemisch Afval
 • KH: Koninklijke Hoogheid
 • KI: Kunstmatige Innseminatie
 • kir: (met een) Kluitje In het Riet
 • kiss: Keep It Simple and Stupid
 • KLM: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij
 • KNAC: Koninklijke Nederlandse AutomobielClub
 • KNMI: Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
 • KNVB: Koninklijke Nederlandse VoetbalBond
 • ko: Knock-Out
 • KPI: Key Performance Indicator
 • KSF: Kritische SuccesFactoren
 • KvK: Kamer van Koophandel
 • LAN: Local Area Network
 • LAT: Living Apart Together
 • LED: Light Emitting Diode
 • lifo: Last In, First Out
 • lvt: Leuk Voor Thuis
 • LS: Lectori Salutem (de lezer heil)
 • LSD: LysergSäureDiäthylamid
 • lw: Laag Water
 • MBA: Master of Business Administration
 • MBO: Middelbaar BeroepsOnderwijs
 • MET: MiddelEuropese Tijd
 • MIT: Massachusetts Institute of Technology
 • MKB: Midden en Klein Bedrijf
 • mm: Mutatis Mutandis
 • MMS: Multimedia Message Service
 • MR: MedezeggenschapsRaad
 • NAP: Normaal Amsterdams Peil
 • NASA: National Aeronautics and Space Administration
 • NAVO: NoordAtlantische VerdragsOrganisatie
 • NIBUD: Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
 • nih: Not Invented Here
 • nimby: Not In My BackYard (niet in mijn achtertuin)
 • NIPO: Nationaal Instituut voor de Publieke Opiniepeiling
 • nl: NameLijk
 • NLP: Neuro-Linguïstisch Programmeren
 • NMA: Nederlandse Mededingings Autoriteit
 • NN: Nomen Nescio (ik weet de naam niet)
 • NNI: Nederlands Normalisatie-Instituut
 • NOS: Nederlandse OmroepStichting
 • NOVIB: Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand
 • NP: Niet Parkeren
 • NPO: Nederlandse Publieke Omroep
 • NV: Naamloze Vennootschap
 • NZHRM: Noord- en ZuidHollandse Redding Maatschappij
 • oa: Onder Andere
 • OB: OmzetBelasting
 • OCR: Optical Character Recognition/Reader
 • OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
 • OGB: Onroerend-GoedBelasting
 • OK: OperatieKamer
 • OLAP: OnLine Analytical Processing
 • OPEC: Organization of Petroleum Exporting Countries
 • OPTA: Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
 • OR: OndernemingsRaad
 • OVSE: Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
 • PABO: Pedagogisch Academie voor het BasisOnderwijs
 • PC: Personal Computer
 • PCB: PolyChloorBifenyl
 • PD: Pro Deo
 • PM: Post Meridiem (na de middag)
 • pm: Pro Memoria (ter herinnering)
 • PMW: ProjectMatig Werken
 • pr: Persoonlijk Record
 • PR: Public Relations
 • PRINCE: PRojects IN Controlled Environment
 • PS: Post Scriptum (naschrift)
 • PS: Provinciale Staten
 • PvdA: Partij Van De Arbeid
 • PZ: PersoneelsZaken
 • R & D: Research & Development
 • RAM: Random Access Memory
 • RDW: RijksDienst voor het Wegverkeer
 • REM: Rapid Eye Movement
 • RIAGG: Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondsheidszorg
 • RIP: Requiescat In Pace (hij ruste in vrede)
 • RIVM: RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • ROI: Return On Investment
 • ROM: Read Only Memory
 • RSI: Repetitive Strain Injury
 • RTFM: Read The F*cking Manual
 • RvB: Raad Van Bestuur
 • RWS: RijksWaterStaat
 • SARS: Severe Acute Respiration Syndrome
 • SCP: Sociaal Cultureel Planbureau
 • SCSI: Small Computer System Interface
 • SER: Sociaal-Economische Raad
 • SF: Science Fiction
 • SIRE: Stichting Ideële REclame
 • RK: Rooms-Katholiek
 • RVD: RijksVoorlichtingsDienst
 • SLA: Service Level Agreement
 • SM: SadoMasochisme
 • SMS: Short Message Service
 • SOA: Sexueel Overdraagbare Aandoening
 • SOFI: SOciaal FIscaal nummer (tegenwoordig BSN)
 • SOS: Save Our Souls (in morse ...---...)
 • sr: Senior
 • SQL: Structured Query Language
 • SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
 • TBR: TerBeschikkingstelling van de Regering (verouderd)
 • TBS: TerBeschikkingStelling
 • TCO: Total Cost of Ownership
 • TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol
 • teab: Tegen Elk Aannemelijk Bod
 • TGV: Train à Grande Vitesse (HSL in Nl)
 • TIR: Transit International Routier
 • tl: Tube-Light
 • TMAP: Test Management APproach
 • TNO: Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
 • TNT: TriNitroTolueen
 • TT: Touring Trophy
 • TQM: Total Quality Management
 • UEFA: Union of European Football Associations
 • UFO: Unidentified Flying Object
 • UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development
 • UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
 • UNICEF: United Nations International Childrens's Emergency Fund
 • URL: Uniform Resource Locator (internet)
 • USB: Universal Serial Bus
 • USP: Unique Sales Proposition/Point
 • UWV: Uitvoering WerknemersVerzekeringen
 • VHS: Video Home System
 • VIP: Very Important Person
 • VMBO: Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs
 • VN: Verenigde Naties
 • VNO: Verbond van Nederlandse Ondernemingen
 • VP: Vice-President
 • VPRO: Vrijzinnig Protestanse Radio Omroep
 • VSOP: Very Superior Old Pale
 • VVD: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
 • VVV: Vereniging voor VreemdelingenVerkeer
 • VWO: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
 • WAO: Wet ArbeidsOngeschiktheid
 • wc: WaterCloset
 • WHO: World Health Organization
 • WIIFM: What's In It For Me
 • WK: Wereld Kampioenschap
 • WNF: Wereld NatuurFonds
 • WR: WereldRecord
 • WSF: Wet op de StudieFinanciering
 • WTC: World Trade Center
 • wysiwyg: What You See Is What You Get
 • WW: WerkloosheidsWet
 • WWW: World Wide Web (internet)
 • XL: eXtra Large
 • XML: eXtensible Markup Language
 • XXL: eXtra eXtra Large
 • YMCA: Young Men's Christian Association
 • zgan: Zo Goed Als Nieuw
 • ZH: Zijne Hoogheid
 • ZKH: Zijne Koninklijke Hoogheid
Start Populair Over ons Mail pagina